V O O R W A A R D E N

Versie oktober 2001

Dit voorwaardenblad beschrijft de voorwaarden voor zowel de opdrachtgever als de artiest.
Met de opdrachtgever wordt een natuurlijk – of rechtspersoon of diens vertegenwoordiger bedoeld die een optreden door bemiddeling van Choice Promotions laat verzorgen.
Met de artiest wordt ook bedoeld een band, attractieverzorger of diens vertegenwoordiger alsook zijn/haar eventuele technici, roadies en chauffeur.
Choice Promotions vertegenwoordigt zowel de opdrachtgever richting artiest als de artiest richting opdrachtgever en treedt bij openbare optredens en bedrijfsfeesten op als administratief (fictief) werkgever.
Choice Promotions is aanspreekbaar als bemiddelaar maar niet aansprakelijk te stellen voor schades van welke aard ook.

 1. Choice Promotions kan de overeenkomst ontbinden als het contract door de artiest en/of de opdrachtgever niet binnen 7 dagen ondertekend is teruggestuurd.
  1.1. Door de opdrachtgever en/of de artiest aangebrachte toevoegingen en/of wijzi¬gingen in het contract zijn ongeldig tenzij deze schriftelijk bevestigd zijn door Choice Promotions.
 2. De artiest is in geval van wanprestatie schadeplichtig jegens opdrachtgever voor maximaal het overeengekomen bedrag -exclusief de eventuele reiskostenvergoeding- met de opdrachtgever. Tevens dient de artiest de bemiddelingskosten aan Choice Promotions te vergoeden.
  2.1. Arbeidsongeschiktheid van de artiest, uitvallende apparatuur en vervoersproblemen – voor zover niet te voorzien en niet veroorzaakt door achterstallig onderhoud van vervoersmiddelen – vallen niet onder wanprestatie.
  2.2. De artiest meldt zich na aankomst bij de opdrachtgever en houdt zich aan de opgelegde voorschriften en aanwijzingen voor zover deze niet strijdig zijn met de overeenkomst en de algemene- en eventuele bijzondere voorwaarden.
  2.3. De artiest zal het optreden naar beste kunnen verzorgen en zal zich zo veel mogelijk richten naar de wensen van de opdrachtgever voor zover deze zijn/haar gebruikelijke artistieke prestaties niet in de weg staan.
  2.4. Als de artiest op de overeengekomen datum een radio- of televisie-optreden of een optreden in het buitenland kan krijgen kan de overeenkomst ontbonden worden mits dit minimaal 1 week voor het optreden bekend is bij Choice Promotions.
  2.4.1. Voor besloten feesten in de privésfeer is – tenzij anders vermeld onder bijzonderheden – punt 2.4 niet van toepassing.
 3. In geval van vertraging of verhindering op het laatste moment dient de ar¬tiest onmiddellijk de opdrachtgever en/of Choice Promotions op de hoogte te stellen.
  3.1. Van omstandigheden die de doorgang van het optreden mogelijk in gevaar brengen dient de artiest zo spoedig mogelijk Choice Promotions op de hoogte te brengen.
 4. Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever kan alleen kosteloos in geval van overmacht zoals dat gedefinieerd is in de tekst van het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nr. 136/1981 Arrondissementsrechtbank Den Haag. Daarin gaat het om zaken als burgeroorlog en atoomkernreactie. Het niet verkrijgen van een dansvergunning of onderbreking of afgelasting van het optreden wegens geluidsoverlast valt in ieder geval niet onder overmacht.
  4.1. Annuleringskosten worden in overleg met de artiest bepaald en bedragen ten hoogste het overeengekomen bedrag minus eventuele reiskosten. Het is mogelijk om een feest/annuleringsverzekering af te sluiten, vraag uw verzekeringsadviseur.
 5. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van optreden goed te bereiken is voor de artiest en dat de artiest na het optreden desgewenst onmiddellijk kan vertrekken.
  5.1. Er dient een niet voor publiek toegankelijke kleedruimte en opslagplaats voor koffers en dergelijke aanwezig te zijn.
  5.2. Eventuele parkeergelden komen voor rekening van de opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever zorgt voor een gerandaarde stroomvoorziening (vrije groep) op maximaal 5 meter van de plaats van optreden.
  6.1. Indien het optreden buiten plaats vindt dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een deugdelijke overkapping, ook voor de eventuele technici die het geluid en/of licht op enige afstand van het podium regelen.
 7. De opdrachtgever draagt zorg voor de veiligheid van de artiest en de voor het optreden gebruikte apparatuur. In geval van schade aan- of diefstal van goederen van de artiest is de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de reparatiekosten of -bij totaal verlies- de vervangingswaarde, die vastgesteld wordt door een onafhankelijke deskundige.
  7.1. De artiest kan alleen aanspraak maken op vergoeding als de schade onmiddellijk gemeld wordt aan de opdrachtgever.
 8. De artiest heeft recht op minimaal twee consumpties per uur per persoon gedurende het optreden en de tijd die nodig is om op – en af te bouwen alsook gedurende eventuele wachttijd.
  8.1. Indien entreegeld bij openbare optredens wordt geheven heeft de artiest het recht om per bandlid maximaal twee personen op de gastenlijst te laten zetten. Voor deze personen zijn de consumpties voor eigen rekening.
 9. De Buma-rechten zijn in geval van openbare optredens voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Bij geen – of te late betaling van het overeengekomen bedrag zijn administratie – en eventuele incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Bij problemen tussen opdrachtgever en artiest dient één van beide partijen Choice Promotions – zonodig onmiddellijk – op de hoogte te brengen.
  11.1. Iedere tussen opdrachtgever en artiest gemaakte afspraak die strijdig is met de overeenkomst en de algemene – en eventuele bijzondere voorwaarden is ongeldig.
 12. In geval van een conflict zal een eventuele rechtszaak in de nabijheid van de woonplaats van de artiest plaats hebben.